شنيدين يه پولدار انگليسی که وارثی نداشت تمام ثروتشو در وصيت نامش  به تنها گربش بخشيد.اين می تونه نشون بده :

چه قدر آدما تنهان!

چه قدر  نداشتن ها ، فراموش شدن ها ، نبودن ها و ...آدما رو عوض می کنه!

چه قدر يه آدم می تونه نسبت به دنيای اطرافش بی اعتماد باشه!

چه قدر آدما می تونن بی لياقت باشن!

چه قدر می تونه پول کثيف باشه،که يه آدم نخواد به آدمای ديگه هديش بده!

چه قدر زندگی گربه ها در خطره که لازم به همچين حمايتی دارن!

چه قدر زندگی گربه ها در خطر می تونه قرار بگيره با اين ارثيه کثيفی که قرار بهشون برسه!

ديگه چی شما بگين.