بعضيا از تو چت روم دوست واسه خيابون گردی پيدا می کنن

از تو خيابون ، دوست واسه تو خونه

از خونه ، دوست واسه چت روم..........

اگه مهاجر بود حتما می گفت : تو اينارو از کجا می دونی .........راستی چقدر دلم واسش تنگ شده.........پس کی ميای از خونه  ؟خبر نداری هفته ديگه هم ما تعطيليم، ديگه خيلی طولانی ميشه..... اما من می خوام بيام ببينمت.... قول نمی دماااااااااااااااا!!!....هوا بدجوری ضد حال واسه مسافرا....سرما نخوری....سينوسات کار دستت ندن ، تعطيلاتت خدای نکرده خراب شه.......