پروانه هام.............اومدم ،محبت های شما رو فراموش نکنم ،گمشون کردم.............حالا چی کار کنم تو اين تنهائی..............کسی نيست اونطوری که بايد دوستم داشته باشه، مث پروانه هام..............