ماه در بياد که چی بشه ...

شب عيد فطر ، ياد شب های مکهو سفره های افطارشون ....

حبيب و صمد هم به سر و سامون رسيدن ....ای کاش  عاقبت همه  متل تو فيلم ها بود ...

يه شونه خالی واسه گريه کردن ، يه زانو واسه....