به خاطر همین معرفت قشنگته که نمی تونم دل ازت بکنمچه خوب شد که تماس گرفتی ...آخه روز خوبی نداشتم...از صبح ۱۰۰ بار بغض گلومو گرفت ...اما تا صداتو شنيدم....راستی اگه تو رو نداشتم....