از الان داره غصه ام می گیره واسه فصلی که همتون می ذارین منو میرین خونه هاتون ... حتی صبر نمی کنين پايان نامتون تموم شه...اين سری هم مث سالهای پيش به شما دلبستم ...