مدتیه که احساس می کنم مغزم داره به کند آموزی ، تلو تلو خوردن ، حاشیه رفتن ، تو هپروت بودن ،سیر کردن تو گذشته ای که از دست رفته و نا امیدی از آینده ای که هنوز نیومده ، غوطه وری در رویای بدست اوردن چیزی که دست خودم نیست ، عادت می کنه .احتیاج داشتم کسی از پشت هولم بده تا با کله برم تو دیوار ، شاید یه زیر پائی برام بگیره تا با مخ بیام پائین یا به قول دوستم یه تو گوشی حوالم کنه ، بلکه جهتم عوض شه.چون هیچ کس نبود خودم این کارو کردم ، فقط خدا کنه به این فرایند جدید  تازه شدن هم عادت نکنم.