من شماهائی که این بالا رو سرم اوردین نمی بخشم

خودمو که اصلا نمی بخشم چون شبیه اونی شدم که شما هستین و می خواستین که  من هم باشم