یه جمله جالب از استاد : به چشم ارادت نظر کردن در دیو