حس انتقام در من زیاده ، وقتی روزی کسی تنهام می ذاره  ، دلم می خواد تنهاش بذارم.

وقتی کسی یا چیزی اونقدر خسته ام کنه که باهاش  خداحافظی کنم ، دیگه هرگز بهش سلام نمی کنم.

من ازچسبوندن قطعات پازل کنار هم خسته شده ام.