گفت : من دیوونم،  بگذار گوشه ای از زندگی تو باشم ، چیزی که من مدتها قبل می خواستم . پس او را می فهمم.

با اینکه الان زندگیو مث سنگ های لب ساحل ، گرد و صاف و بدون گوشه می خوام نه گوشه گوشه.

 

فکرشو بکن که هر عزیزی بخواد گوشه ای زندگیت باشه .زندگی میشه چند گوشه؟؟؟؟؟