وقتی هنوز به مرز ۵۰ سالگی نرسیده بود می گفت به من پیرمرد گوش کنین! به من پیرمرد احترام نمیذارن! به من پیرمرد از دهانش نمی افتاد

من پیش خودم فکر میکردم ۵۰ سالگی چقدر آدم پیر میشه!!!! ااااا ؟!؟!۵۰ سالگی سنیه که دیگه آدم میوفته تو سرازیری! دیگه جوون نیست! دیگه کارای جوونا رو نمی تونه انجام بد ه! این  موی سپید احترام ویژه ای پیدا می کنه!

در کل ۵۰ عدد بزرگی واسم بود!

ولی امروز من با دیدن یه آدم جدید تو زندگیم دیدم چقدر این عدد کوچیک و حقیره!!

ممنونم از خدا که اینو به من فهموند و نذاشت مث گذشته فکر کنم