عشق یعنی حالت خوب باشه

و

عادت

یعنی

از دوری حالت بد باشه

ای کاش بفهمیم