قبلا ها فقط از تنهایی می ترسیدم

اما امروز از همه چیز

از سکوت

از تاریکی

...

می گویند ترس از نا آگاهی است

من از نا آگاهی نیز می ترسم

و از ترس ....واهمه دارم