گاهی دلم برای اینکه به کسی بگویم دوستت دارم تنگ می شود.