فکر می کردم با شروع سال 89 خیلی چیز ها عوض شه

خیلی مسائل حل شه

تموم شه همه مشکلاتی که وجود داشته

سال 89 به خوبی شروع شد اما اواخرش به گند کشیده شد

نمی دونم چرا سرنوشت ما آدم ها به لحظه های پیش گره خورده

ای کاش میشد انتهای هر لحظه رو در بغچه ای پیچید و یه گوشه ای دفن کرد

تا در بهار شکوفه ای زیبا بروید

چر این بد بیاری ها تموم نمیشن؟