٧ فروردین....... با امروز میشود از ٢ ماه ، ۵ روز کمتر

با امروز می شود از یک ماه سه روز کمتر که ننوشته ای

.........................................................................

به آدمی که دروغ میگه باید دروغ گفت.خودشم دوست داره که دروغ بشنوه

خدا همه وعده هاش حقه.به همین خاطره که دوست داره باهاش روراست باشیم. و دوست داره بنده هاشم  نسبت به هم همینطور باشن.