عروسکی که هیچ وقت اسم خاصی نداشت و یکی از دو عروسکی بود که برای همیشه توی ویترین نموند....

اینکه عروسکم لباس نداره ناراحتم نمی کنه،چیزی که بیشتر از اون اذیتم می کنه ،اینه که عروسکم مظلوم تر از اینه که بگه لباس ندارم.سالهای زیادی با لباس کهنه اش ساخت،بدون اینکه شکایتی داشته باشه.حتما در دلش غمگین بود ،اما نمی تونست لباس تازه ای هم برای خودش تهیه کنه ! تا خودم لباس و از تنش در اوردم و برای اینکه خجالت نکشه که لخته ،خوابونئمش بالای کمدم،اما اون هنوز هم هیچ چی نمیگه!

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

آیا مثل دوران جهالت زندگی می کنیم؟

قبل از آنکه بشر بفهمد اله همه موجودات یکی است،وقتی چندین اله را در زندگی روزمره خود برمیگزینیم؟